Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vojens-arkiv.dk/public_html/joomla/templates/arkiv50/functions.php on line 188

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent. (Må ikke være medlem af bestyrelsen).
  2. Formandens beretning; herunder foreningens virke i det forløbne år, samt planlagte aktiviteter.                                                                                                                      
  3. Arkivlederens beretning; herunder arkivets virke i det forløbne år.
  4. Kassererens beretning; herunder godkendelse af foreningens reviderede regnskab.
  5. Behandling af indkomne forslag; der er ikke modtaget forslag til behandling
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af formand, bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant (Valg gælder for 2 år. Revisorsuppleant - dog kun for 1 år)

         Valg af formand: på valg er:

                                              Preben F. Nørup – Modtager ikke genvalg

        Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: på valg er:  

                                             Knud Kristensen – Modtager genvalg

                                              Hans Muurmann – Modtager genvalg 

         Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: på valg er: 

                                            Vakant – 1. Valg gælder for 1 år

                                             Vakant – 2. Valg gælder for 2 år                                  

         Valg af 1 revisorer: på valg er: 

                                             Jens Simonsen – Modtager genvalg

         Valg af 1 revisorsuppleant: på valg er:  

                                             Theodor Schmidt – Modtager genvalg

  1. Eventuelt

 

REFERAT

Fra generalforsamlingen den 19. februar 2019 i Lokalhistorisk Forening for Vojens-området, afholdt i den store sal i Danmarksgade 16, Vojens

Velkomst : Foreningens formand Preben F. Nørup bød velkommen til  70 fremmødte medlemmer.

Formand Preben F. Nørup måtte starte velkomsten med at fortælle forsamlingen, at arkivleder Agnes Svendsen var kommet ud for en ulykke på vejen til generalforsamlingen og kunne følgelig ikke deltage i aftenens generalforsamling.

Preben F. Nørup orienterede herefter om aftenens program, som i øvrigt begyndte med, at forsamlingen sang:" Du skønne land med dal og bakker" med tekst af Edv. Lembcke.

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Helge Tobiasen som dirigent – som blev enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var lovlig indvarslet, hvorefter dagsordenen var godkendt.

Formandens beretning: Formand Preben F. Nørup aflagde beretning for årets gang i foreningen. Der var ikke spørgsmål til beretningen, der blev enstemmigt vedtaget.

Beretningen er - som en integreret del af referatet – vedlagt dette referat som bilag 1.

Arkivlederens beretning: Arkivleder Agnes Svendsen kunne på grund af fravær (se punktet Velkomst) Lene M. Nørup læste Arkivlederens beretning op.Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

Helge Tobiasen roste arkivet med ordene: En forening med stor aktivitet

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Beretningen er - som en integreret del af referatet – vedlagt dette referat som bilag 2.

Kassererens beretning:

Kasser Børge Bryld  gennemgik de enkelte poster og forklarede, at regnskabet viste et tilfredsstillende overskud på 436,17 kr., der var overført til egenkapitalen.

Der var et enkelt spørgsmål til kassereren, som blev besvaret til fuld tilfredshed.

Regnskab og balance blev enstemmigt vedtaget.

Behandling af indkomne forslag: Der var ikke modtaget forslag til behandling.

Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr. pr. år.

Der var ikke spørgsmål til forslaget.

Dirigenten kunne konstatere enstemmig opbakning til forslaget.

Valg til formand, bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant:

Valg til bestyrelsen: På valg til formand: Hans Muurmann - enstemmigt nyvalgt På valg til bestyrelsesmedlem: Knud Kristensen-enstemmig genvalgt På valg til bestyrelsesmedlem:Erik Emborg-enstemmig nyvalgt.

Valg som suppleant: På valg: Tommy Thomsen - enstemmigt nyvalgt og Vakant, bestyrelsen fik mandat til at mfinde ny bestyrelses suppleant.

Valg som revisorer: På valg: Jens Simonsen – enstemmigt genvalgt..

Valg som revisorsuppleant: På valg: Theodor Schmidt – enstemmigt genvalgt.

Eventuelt: Der var ikke bemærkninger til dette punkt.

Preben F. Nørup takkede dirigenten for veludført job og overrakte ham en velfortjent gave for aftenens job. Forsamlingen sagde tak for indsatsen med klapsalver.

Kalle Lindahl Takkede Preben F. Nørup for hans 18 år som formand.

Preben F. Nørup kunne herefter overraske Else Petersen, som havde 25 års jubilæum, med en ny titel som Æresmedlem.

Preben F. Nørup nåede inden generalforsamlingen at haste til Agnes Svendsen, som havde 30 års jubilæum, men en ny titel som Æresmedlem.

Herefter troede Preben F.Nørup, at han kunne sige, at der var kaffepause med hjemmebag.

Men den nyvalgte formand Hans Muurmann tog ordet (der var tiltænkt Agnes Svendsen, men hun var som tidligere omtalt forhindret i at deltage i generalforsamlingen) og med hjælp af elektroniske medier kunne han oplæse teksten, som Agnes Svendsen havde skrvet til formand Preben F. Nørup.

Så troede Preben F. Nørup, at kaffepausen kunne begynde, men Hans Muurmann trak endnu et kort og overrakte formand Preben F. Nørup et diplom, som bevis på, at han fik en ny titel - nelig Æresmedlem i LFV.

Der var store og velfortjente klapsalver til de nye Æresmedlemmer. Vigtigt er også at de tre Æresmedlemmer fortsætter i LFV. Super flot.

Så kom endelig tidspunktet, hvor kaffepausen og hjemmebaget kunne nydes i forbindelse med en god snak hen over bordene

 Herefter fik dr. phil. Lars N. Heningsen ordet - og han kvitterede med et utrolig flot foredrag om "Første verdenskrig - Vore faldnes minde".

Knap 35.000 sønderjyder deltog i Første Verdenskrig, hvor mere end 5.300 faldt. Man har i næsten alle sogne opsat mindesmærker for de 5.300, der mistede livet.

Foredraget så på mindesmærkerne i Sønderjylland og på Vojens-egnen, og satte dem ind i en større sammenhæng. Straks efter våbenstilstanden begyndte menighederne at forberede mindesmærker.

Der var sogneindsamlinger, der blev fundet sten og stenhuggere og samlet oplysninger om soldaterne.

Få år senere havde både Vojens og alle andre sogne et mindesmærke eller en mindetavle over de faldne. De står stadig på kirkegårdene, i nogle kirker hænger der også mindetavler.

I de fleste sogne kunne befolkningen enes om et fælles mindesmærke, i andre blev der strid, og der blev opsat både et dansk og et tysk mindesmærke.

i 1930érne skabte det tyske mindretal sin særlige mindekultur. Den fremkaldte et dansk modsvar. DSK blev oprettet, og siden da blev våbenstilstandsdagen 11. november fast mindedag.

I ord og billeder belyste foredraget historien om mindesmærkerne: Ulykkelige forældre så de faldne som ofte for en sag, der ikke var deres. De havde betalt prisen for Genforeningen. - De tysksindede så soldaterne som helte faldet for det tyske fædreland. Det gav anledning til bitter strid.

De store klapsalver efter afslutningen af foredraget vidnede om et stærkt og underholdende foredrag, som virkelig gav stof til eftertænksomhed, og blev virkelig værdsat af generalforsamlingens deltagere.

Forventningen til aftenens foredragsholder blev til fulde indfriet, og mon ikke de fleste gik hjem med tanken om, de mange skæbner som så utrolig mange unge mænd fik under vilkår, som ikke kan beskrives.

En virkelig stor og stærk oplevelse. Mange tak til Lars N. Henningsen.

Aftenen blev afsluttet klokken 22 med sangen "Det haver så nyligen regnet", med tekst af J. Ottosen.

Formand Preben F. Nørup kunne afslutte aftenen med en tak for i aften.

Referent: Leif Petersen          Dirigent: Helge Tobiasen

 

  

Bilag 1

:Bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen 2019 ved formand for LVF Preben F. Nørup

Året 2018 har været et begivenhedsrigt år med mange aktiviteter.

Efter 3 års arbejde kunne vi udgive vores bog om Vojens med titlen ”Vojens viser vejen” ved en reception her i salen med rigtig mange gæster til en reception. Det har været et spændende samarbejde med Lars N. Henningsen samt de personer her fra arkivet som har deltaget i arbejdet nemlig Agnes Svendsen og Jes A. Ratzer og ikke at forglemme de personer som har læst 3 gange korrektur. P.J. Schmidt-Fonden skylder vi stor Tak for ideen, trykningen og overdragelsen til os til salget og indkomsten heraf.

Et andet stort projekt vi har startet op var udskiftningen af borde og stole her i salen, idet vi ikke syntes Haderslev Kommune, som ejer bygningen her, kunne være kvaliteten bekendt. Det er resulterede i, at vi investerede i de stole I sidder på og de borde i sidder ved. Haderslev Kommune havde ikke penge til nyanskaffelsen, og så gik vi i gang med at søge fonde om penge til anskaffelsen, og det lykkedes for os at skaffe 115.000 kr., idet Haderslev Kommune gav 25.000 kr. fra Facilitetspuljen, SE-Vækstpulje gav 75.000 kr. fra Nordea-Fonden fik vi 10.000 kr. og Broager Sparekasse gav 5.ooo kr. Vi søgte også Forum Vojens om et beløb, men de syntes ikke de ville støtte projektet.

Vi har også kæmpet en ulige kamp for at få Haderslev Kommune til at passe grusparkeringspladsen, så ikke kun gæster til arkivet, men også til andre aktiviteter her i huset skulle møde op i gummistøvler for at kæmpe sig igennem vandhullerne.

Inde i arkivet har vi foretaget en del forbedringen, idet vi har skiftet vores lamelgardiner ud med faste gardiner på de underste oplukkelige vinduer samt rullegardiner med snoretræk på de øverste faste vinduer.

I magasinet kunne der blive meget varmt, når solen skinnede, og det har arkivalierne ikke godt af. Der skal gerne være køligt, og derfor har vi fået opsat udvendige markiser, som automatisk ruller ned, når solen skinner og ruller op igen, når solen ikke skinner på vinduerne mere. Det har medført en langt bedre temperatur for arkivalierne.

Vores ene kopimaskine var slidt op, så der har vi investeret i en ny meget teknisk maskine, som er så avanceret, at det tager lidt tid, inden vi lærer, hvad den alt kan.

 

Bilag 2.

Arkivlederens beretning ved generalforsamlingen 19. februar 2019

Årets gang på arkivet i 2018   Af arkivleder Agnes Svendsen

I 2018 er der registreret 101 afleveringer, nogle kan være et par enkelte billeder, mens andre omfatter flere klap-eller flyttekasser. Vi har haft 111 besøgende på arkivet (dvs. et par stykker om ugen) og 369 deltagere til arrangementer, heraf  2 grupperundvisninger og et besøg på Michelsens gård i Aabenraa for foreningens medlemmer. Der følger afleveringer  eller kontakter med mange gange.

Eksempler på afleveringer i 2018: Vi har modtaget mange konfirmandbilleder og skoleelevbilleder fra vort område + mange lokale billeder, bl.a. leveret via hjemmesiden ”vojensbilleder.dk” . Skoleelev- og konfirmandbillederne efter 1970 må vi desværre, på grund af persondataloven af maj 2018, offentligøre uden billeder i arkiv.dk. Det er træls, da netop disse billeder er meget besøgte. Vi har fået et album med feldpost 1914-18 fra brødrene Hans og Mads Gram, som begge var indkaldte som tyske soldater i 1. Verdenskrig + postkort fra andre indkaldte medarbejdere ved Hans Grams Maskinfabrik. Bager Erik Paulsens beretning om sin hjemrejse fra krigsfangenskab i Rusland 1919-1921 (en rystende beretning, som vil blive optaget i vor årbog på et tidspunkt). Vojens Bibliotek, Rådhuscentret 5, er blevet gennemfotografret indvendig og udvendig i 2014 inden nedrivningen. Det samme re sket med Povlsbjerg Børnehave og Hotel Pauli inden deres nedrivning. Gæstebog for Skrydstrup Forsamlingsgård 1960-1967. Gæstebøger fra Vojens Teaterforening 1971-1995, samt Vojens Teaterforenings historie i samme periode. Høtterevy på dvd 1982-1994. Oversigt over Vojenskorets formænd og dirigenter 1982-2018. Tidsskriftet Signal for perioden 1940-1943, som blev udgivet i Berlin på dansk med tysk propaganda. Tegninger fra Chr. Fogh tømrer og snedkerforretning, Bæk pr. Nustrup. Billeder om Johs. Møllers Maskinfabrik i Arnitlund . Om miljøsagen i Skrydstrup (deponering af affald i perioden 1963-1971) har vi gemt fra nyhedsbrevet fra Støtteforeningen for Brødrene Gram Arkiv og Museum. En del lokalhistoriske bøger og danmarkshistorie. Erindringer om Vojens i 1950-1960erne (de vil blive optaget i vores årbog lidt efter lidt). Skattebog for Vojens Kommune 1949-1950 (det var dengang, det var offentligt tilgængeligt, hvad byens indbyggere betalte i skat). Ejendomsskøder og næringsbrev. Kasettebånd med optagelser fra Radio Vojens, de vil blive digitaliseret til vores server, og senere vil de kunne blive tilgængelige via www.arkiv.dk . Arkivalier fra firma Løhndorf Trykkeri og Budstikken. Poesibog fra 1922. Protokoller fra Socialdemokratisk Forening i Hammelev 1977-2015, fra Sønderjysk Malemesterforening  1958-1992 og fra Vojens Husmoderforening 1952-1985 + protokol for Over Jerstal  Forsamlingshus. Vojens Møntklub er ophørt i 2018, og her har vi fået  første del af klubbens arkivalier afleveret, mere følger efter.  Jeg kan kun opfordre til, at man afleverer gamle protokoller m.m. fra foreninger til arkivet. Så er man sikker på, de bliver bevaret for  eftertiden, og foreningen kan ved afleveringen betinge sig retten til at se afleveringerne efter behov, f.eks. ved jubilæer.

Vi får mange forespørgsler pr. mail, om vi kan hjælpe med oplysninger, og vi modtager jævnligt mails med tilføjelser, rettelser m.m. til vore registreringer i www.arkiv.dk . Vi har 17.622 billedregistreringer i vores database Arkibas5, men vi har flere tusind billeder skannet, der mangler at blive registreret i Arkibas5 og dermed i arkiv.dk, så arkivmedarbejderne klør på med billedregistreringer.

I år har vi prøvet noget nyt. Vi har udarbejdet en kalender 2019 med billeder af gamle møller i Vojens-området og en lille historie til hver. Oplaget af denne kalender er 200 stk. , desværre har vi kun fået solgt 80 kalendere. Vi har tilbudt de 5 skoler i Vojens-området et klassesæt til tema-undervisning, her er der kun 2 skoler, som har meddelt positivt tilbage og fået et antal kalendere. Det øvrige restoplag er til salg i aften for 5 kr.pr. stk., så forsyn jer bare. Vi prøver igen til næste år med en kalender for 20020, men i et mindre oplag. Tema vil blive ”Husker du ? Om bygninger , som er forsvundet/nedrevet i Vojens-området.

Sidevisninger  på vores egen hjemmeside vojen-arkiv.dk var i 2018 omkring 3000 pr. måned.

Sidevisninger på vojensbilleder.dk var i 2018  88.334, en stigning på ca. 4000 fra 2017. Sidevisningerne i 2018 svarer til 7.361 besøg pr. måned eller 242 pr. dag. På periodekortene ”fotografier” er der nu indlagt 8.648 billeder. Hverdagssektionen indeholder 19.227 filer, hvoraf en del er fotografier, og temasiderne indeholder 5.286 filer. Så der er masse at kigge på i vojensbilleder.dk.

I 2018 har vi oprettet en gruppe på Facebook, hvor det p.t. er o. 200 medlemmer. Det skulle gerne øge den lokalhistoriske interesse for Vojens-området.

Igen i år en stor tak til alle de frivillige, som trofast kommer og gør en stor indsats i arkivarbejdet hver på sit specielle område. Registreringsgruppen består af 21 frivillige medarbejdere + en gruppe VBI-fodbold-erfarne, som foreløbig har brugt 2 års tirsdag eftermiddage på at sortere og navngive de afleverede arkivalier fra VBI, som efterfølgende bliver registreret i Arkibas5.

De frivillige arkivmedarbejdere har i 2018 haft 2.458 arbejdstimer på arkivet + 3.309 hjemmearbejdstimer, i alt 5.767 timer. Det svarer til 3 årsværk/fuldtidsstillinger, det samme antal som i 2017.

Også en stor tak til Bent Juhl Lund, fordi han fortsat gør en stor indsats for at få vores flagskib, årbogen, klargjort til trykning.  Som altid efterlyser vi emner til gode artikler, så har du noget liggende eller kender du nogen, der kan gemme på noget af interesse for vores årbog, eller har lyst til at skrive en artikel til årbogen, så kontakt os.