Generalforsamlinger

 

Fra generalforsamlingen den 22. februar 2018 i Lokalhistorisk Forening for Vojens-området, afholdt i Brødrene Grams Museum og Arkiv, Danmarksgade, Vojens

Velkomst : Foreningens formand Preben F. Nørup bød velkommen til  71 fremmødte medlemmer.

Den 22.01.2018 døde vor arkivmedarbejder Bent Jensen, og generalforsamlingen mindedes Bent med 1 minuts stilhed.

Preben F. Nørup orienterede herefter om aftenens program, som i øvrigt begyndte med, at forsamlingen sang: Vi er Danmarks stolte årgang fra 20èrne og 30èrne.

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Helge Tobiasen som dirigent – enstemmigt valgt.

Formandens beretning: Formand Preben F. Nørup aflagde beretning for årets gang i foreningen. Der var ikke spørgsmål til beretningen, der blev enstemmigt vedtaget.

Beretningen er - som en integreret del af referatet – vedlagt som bilag 1.

Arkivlederens beretning: Arkivleder Agnes Svendsen aflagde beretning for årets gang i arkivet. Der var ikke spørgsmål til beretningen.

Helge Tobiasen roste arkivet med ordene: En forening med stor aktivitet

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Beretningen er - som en integreret del af referatet – vedlagt som bilag 2.

Kassererens beretning: Kasserer Børge Bryld kommenterede driftsregnskab + balance til generalforsamlingens deltagere.

Driftsregnskab 01.01.2017-31.12.2017: Ordinære indtægter 65.777,00 kr. Ordinære udgifter 56.632,86 kr. Gave fra Vojens Handels & Industriforenings jubilæumslegat af 1957 51.510,89 kr.

Status pr. 31.12.2017: Aktiver 113.693,45 kr. Passiver 16.900,00 kr. Egenkapital 96.793,45.

Der var ikke spørgsmål til kassereren.

Regnskab og balance blev enstemmigt vedtaget.

Behandling af indkomne forslag: Preben F. Nørup kunne oplyse, at der  var kommet forslag til behandling.

Ændringen af vedtægten var blevet nørvendig, idet LOKALAVISEN Haderslev ikke længere udgives.

Ændringen at "LOKAL AVISEN HADERSLEV" erstattes med "dagspressen" i §10 og §11, blev enstemmigt vedtaget

Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr. pr. år.

Der var ikke spørgsmål til forslaget.

Dirigenten kunne konstatere enstemmig opbakning til forslaget.

Valg til formand, bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant:

Valg til bestyrelsen: På valg:  Børge Bryld, enstemmigt genvalgt, Leif Petersen,  enstemmigt genvalgt, Else Hansen, enstemmigt nyvalgt og Linda Søegaard, enstemmigt nyvalgt.

Valg som suppleant: På valg: Jens Peter Gram,enstemmigt nyvalgt og Vakant, bestyrelsen fik mandat til at mfinde ny bestyrelses suppleant.

Valg som revisorer: På valg: Mogens Larsson – enstemmigt genvalgt..

Valg som revisorsuppleant: På valg: Theodor Schmidt – enstemmigt nyvalgt.

Eventuelt: Der var ikke bemærkninger til dette punkt.

Preben F. Nørup takkede dirigenten for veludført job og overrakte ham en velfortjent gave for aftenens job.

Der var blomster til de afgående bestyrelsesmedlemmer Else Petersen og Oluf Gram (afleveret i forbindelse med opstilling af generalforsamlingens udstilling. Generalforsamlingen sagde tak for indsatsen med klapsalver.

 

Herefter fik professor og centerleder Johs. Nørregaard Frandsen ordet, og han kvitterede med et flot og fejende foredrag om "Da landbolivet blev en by i provinsen: Den danske landbokultur 1950 - 2015".

De store klapsalver efter afslutningen af foredraget vidnede om et stærkt og underholdende foredrag, som virkelig blev værdsat af generalforsamlingen.

Forventningen til aftenens foredragsholder blev til fulde indfriet, og mon ikke de fleste gik hjem med tanken om, at det faktisk var længe siden, de havde brugt lattermusklerne så meget.

En virkelig stor oplevelse.

 

Aftenen blev afsluttet klokken 22.30 med sangen "At lære er at ville", af Halfdan Rasmussen, og formand Preben F. Nørup kunne afslutte aftenen med en tak for i aften.

Referent: Leif Petersen          Dirigent: Helge Tobiasen

  

Bilag 1: Formandens beretning til generalforsamlingen for 2017.

 

Jeg vil nu fortælle lidt om hvilke begivenheder, vi har deltaget i siden sidste generalforsamling, hvor tidligere redaktør for Æ Rummelpot  Sven Erik Ravn holdt et foredrag om ”Sønderjyske kvinder under  den store krig 1914-1918”.

 

2 dag før jul fik jeg en telefonopringning fra Arne Elvert Hansen, som spurgte, om vi havde et kontonummer i banken, fordi han havde en sum penge, han ville overgive til vor forening.

 

Det var fonden ”Vojens Handels- & Industriforenings Jubilæumslegat af 1957”, som var blevet opløst, og personerne bag Fonden ønskede, at Lokalhistorisk Forening for Vojens-området skulle modtage halvdelen af de penge, der var tilbage i fonden. Få dage senere blev der indbetalt 51.510,89 på vores konto, som vi selvfølgelig takkede mange gange for.

 

Omgivelserne omkring den bygning, som vi sidder i, er blevet noget åbne i løbet af året, idet 5 haller er blevet fjernet sammen med skellet mellem os og dem. Vi har bedt Haderslev Kommune om hjælp til at få etableret et synligt skel mellem det store åbne område og vores omgivelser, som jo er kommunens bygning og grund. Det firma, som ejer området vest for os, har kommunen tilsyneladende besvær med at komme i kontakt med. Vi håber på en snarlig løsning.

 

Vi har nu o godt et års tid sammen med Lars N. Henningsen arbejdet med at samle teksten  til bogen og er nu i gang med billederne. Vi regner med, at bogen bliver udgivet i oktober måned i år.

 

Samarbejdet mellem alle lokalarkiver i Haderslev Kommune skulle organiseres bedre, og Lokalhistorisk Forening for Vojens-området havde lovet at stille sig til rådighed i arbejdet hermed, men vedtægterne skule vedtages opstod uenighed om,  hvad det var, der skulle vedtages regler for. Vort udkast til vedtægter kunne ikke accepteres af et flertal, og derfor meldte vi fra med arbejdet.

 

Som noget nyt afholdt vi i januar et fællesmøde for både bestyrelse og arkivmedarbejdere. Baggrunden er, at det er vigtigt, begge parter kender hinanden, og vi har det samme mål med arbejdet for lokalhistorien. Målet er et møde hvert år i januar, og vi har afholdt dette års møde.

 

Som kompensation for det store frivillige arbejde, alle præsterer, afholder vi en årlig udflugt til et spændende sted, som i år var det nyåbnede Vesterhavscenter. Det er en spændende bygning med et interessant og moderne indhold, som bestemt er endnu et besøg eller to værd  for at opleve alle de måder, man kan lære om livet i vadehavet.

 

Til slut vil jeg sige bestyrelsen og arkivmedarbejderne tak for det gode og positive arbejde og samarbejde, som jeg håber, vil fortsætte i årene fremover til gavn for bevarelsen af vores lokalhistorie.

 

I år vil jeg gerne yderligere takke de 5 personer fra Vojens Bold- og Idrætsforening, der som midlertidige arkivmedarbejdere er med til at sortere og registrere den kolossale mængde materiale, som VBI har afleveret.

 

Bilag 2: Arkivleder Agnes Svendsen  : Årets gang på arkivet i 2017

 

2017 har været et godt år på arkivet, der er registreret 159 afleveringer, samme niveau sim i 2016 med 150 afleveringer, nogle kan være et par enkelte billeder, mens andre omfatter flere klap- eller flyttekasser, eller som for nylig en hel trailer fuld (19 kasser). Vi har haft 137 besøgende på arkivet (2016: 104 besøgende) og 245  deltagere til foredrag og udstillinger (2016: 207 deltagere), og der følger afleveringer eller kontakter med mange af besøgene.

 

Eksempler på afleveringer i 2017: Den nye bog om ishockey i Vojens ”Vojens på isen - den nye æra”. Arkivalier, billeder og kort efter Therkel Jensen, som var borgmester i Vojens 1966-1974, før da var han sognerådsformand i Skrydstrup fra 1944, hvor han blev valgt ved håndsoprækning, og indtil 1962. Therkel Jensen var driftsleder for gårdene på Skrydstrupmark på Skrydstrup Flyveplads efter 1945, så der er mange interessante papirer i afleveringen + også taler, han har holdt i årenes løb. Vi har modtaget mange konfirmandbilleder og skolebilleder fra vort område + mange lokale billeder. Protokoller og klub-blade fra forskellige foreninger. Flere album og CD`er med feldpost 1914-18. Et kort fra Vojens Ejerlav 1932. Opskriftsbøger skrevet af Maren Gram (Nybro), fra 1940`erne. Billeder af Povlsbjerg Børnehave, Nordea og Sydbank filialer og Brødrene Grams gamle fabriksbygninger før nedrivning. Hotel Pauli har vi gennemfotograferet før nedrivning og herefter modtaget vejskiltet ”Hans Grams Gade”, som er ophængt i arkivet.

 

Det er primært billeder og papirer, arkivet opbevarer, men hvis der er knyttet en særlig historie til, opbevarer vi også mindre ting, f.eks. har vi i forbindelse med renovering af et hus modtaget et loftsbræt fra Stationsvej 14 i Over Jerstal med tekst skrevet på. Brættet er ophængt i arkivet med tekst ovenover, da teksten er meget svær at læse på brættet. Det kan I selv se, når I besøger  arkivet.

 

”Den 8. januar 1944. Efter at Tyskerne har taget hvort Hjem fra os har vi købt dette lille Hus bygget færdig (Bygherre L. Jessen, Bygmester Sandholdt, Bevtoft). Vi boede før ude på Vestermarken, paa en Gaard paa54 ha. Men denne og 100 andre skal laves til Flyveplads. I Dag arbejder der 2 Gravemaskiner, Nivelleringsmaskiner, en halv Snes Lokomotiver og Traktorer med Tipvogne og et halvttusind Mand paa vores Mark. Anton M. Petersen. Gud give at vi maa blive fri for de forbandede Gæster”.

 

Vi får mange forespørgsler pr. mail, om vi kan hjælpe med oplysninger. Offentliggørelsen i 2015 af www.arkiv.dk, har betydet, at vi modtager mails med tilføjelser, rettelser m.m. til vore registreringer. Vi har 16.176 billedregistreringer i vores database Arkibas, men vi har flere tusind billeder skannet, der mangler at blive registreret i Arkibas og dermed i arkiv.dk, så vore arkivmedarbejdere klør på med billedregistreringer.

 

Sidevisninger på vores side på arkiv.dk var 55.799 i 2017 (2016: 80.545), en faldende benyttelse, men en del i 2016 har vel været nyhedens interesse.

 

Sidevisninger på vojensbilleder.dk har til gengæld givet en stigning til 84.561 i 2017 (2016: 73.656). Besøgene på denne hjemmeside fordeler sig på forskellige lande: Tyskland: 9.469, Norge: 389, Sverige: 288, Finland: 26 og fra Danmark: 51.426 (resten).

 

Sidevisninger på vor egen hjemmeside vojens-arkiv.dk var i 2017 44.634 (2016: 37.888), også her en pæn stigning i benyttelsen.

 

Igen i år en stor tak til alle frivillige, som trofast kommer og gør en stor indsats i arkivarbejdet hver på sit specielle område. Registreringsgruppen består af 21 frivillige medarbejdere + en gruppe VBI-fodbold-erfarne, som foreløbig har brugt et års tirsdag eftermiddage på at sortere og navngive de afleverede arkivalier fra VBI, der efterfølgende bliver registreret i Arkibas af Preben. De frivillige medarbejdere har i 2017 haft 2.350 arbejdstimer på arkivet + 3.599 hjemmearbejdstimer, det svarer til 3 årsværk/fuldtidsstillinger (i 2016 var dette tal 2,6 fuldtidsstillinger).

 

Også en stor tak til Bent  Juhl Lund, fordi han fortsat gør en stor indsats for at få  vores flagskib, årbogen, klargjort til trykning.

 

Som altid efterlyser vi emner til gode artikler, så har du noget liggende eller kender nogen, der kan gemme på noget af interesse for vores årbog, eller har lyst til at skrive en artikel til årbogen, så kontakt os.