Generalforsamlinger

 

Fra generalforsamlingen den 23. februar 2017 i Lokalhistorisk Forening for Vojens-området

Velkomst : Foreningens formand Preben F. Nørup bød velkommen til  74 fremmødte medlemmer og orienterede om aftenens program, som begyndte med, at forsamlingen sang: De nære ting.

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Helge Tobiasen som dirigent – enstemmigt valgt.

Formandens beretning: Formand Preben F. Nørup aflagde beretning for årets gang i foreningen. Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Hans Muurmann orienterede kort om et foredrag den 23. marts 2017 på Vedsted Landbohjem.

Beretningen er - som en integreret del af referatet – vedlagt som bilag 1.

Arkivlederens beretning: Arkivleder Agnes Svendsen aflagde beretning for årets gang i arkivet.

Helge Tobiasen roste arkivet med ordene: En forening med stor aktivitet

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Beretningen er - som en integreret del af referatet – vedlagt som bilag 2.

Kassererens beretning: Kasserer Børge Bryld kommenterede driftsregnskab + balance til generalforsamlingens deltagere; herunder metodeændring vedrørende kontingent. Fra regnskab 2016 medtages de kontingenter, der vedrører 2016.

Regnskab og balance blev enstemmigt vedtaget.

Behandling af indkomne forslag: Preben F. Nørup kunne oplyse, at der ikke var kommet forslag til behandling.

Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr. pr. år.

Dirigenten kunne konstatere enstemmig opbakning til forslaget.

Valg til formand, bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant:

Formandsvalg: På valg: Preben F. Nørup  - enstemmigt genvalgt.

Valg til bestyrelsen: På valg:  Knud Kristensen og Hans Muurmann – begge enstemmigt genvalgt.

Valg som suppleant: På valg: Linda Søegård – enstemmigt genvalgt

Valg som revisorer: På valg: Jens Simonsen – enstemmigt genvalgt, Mogens Larsson enstemmigt valgt for 1 år.

Valg som revisorsuppleant: På valg: Flemming Iversen – enstemmigt genvalgt.

Eventuelt: Der var ikke bemærkninger til dette punkt.

Preben F. Nørup takkede dirigenten for veludført job og overrakte ham en velfortjent gave for aftenens job.

Herefter fik Sven-Erik Ravn ordet, og han kvitterede med et flot foredrag om Sønderjyske kvinder under den store krig 1914-1918.

En meget flot oplevelse i forbindelse med foreningens generalforsamling om et emne om disse mange gæve kvinder, som klarede hverdagens små og store udfordringer i en hel landsdel.

De mange klapsalver efter afslutningen af  foredraget vidnede om et stærkt foredrag, som virkelig blev værdsat af generalforsamlingen.

Aftenen blev afsluttet med sangen To skuffer, og formand Preben F. Nørup kunne afslutte aftenen med en tak for i aften.

Referent: Leif Petersen          Dirigent: Helge Tobiasen

 

 

Bilag 1: Formandens beretning til generalforsamlingen for 2016.

Jeg vil i store træk fortælle, hvad vi i foreningen har beskæftiget os med i det forløbne år, 2016.

Bogen Vojens´ historie fra 1864 til i dag.

På sidste års generalforsamling kunne jeg fortælle, at P.J. Schmidt-Fonden har bedt Lars N. Henningsen, som er professionel historiker, skrive en bog om Vojens´historie fra 1864 til i dag. Lokalhistorisk Forening for Vojens-området blev spurgt, om vi ville hjælpe med hertil. Hvilket vi selvfølgeli sagde JA til.

Dette arbejde er startet for alvor i 2016, hvor Lars N. Henningsen har været på arkivet i Slesvig og Rigsarkivet i Aabenraa, og har bladet stakke af arkivalier igennem, og har fundet mange spændende oplysninger frem i første omgang, i tiden fra 1864 til 1920. Indholdet i bogen vil blive delt op i forskellige tidsperioder. Planen er, at bogen skal udgives i 2018.

Lars N. Henningsen er den, der leder og fordeler arbejdet.

Vi er tre personer fra Lokalhistorisk Forening, som deltager i redaktionsmøderne, sammen med personer med viden om Vojens er blevet spurgt, om de ville medvirke med artikler til bogen.

Det er meget interessant for os at være med til dette arbejde, og det giver os ny viden og forståelse om vores by og egn.

Air Show 2016.

Til flyvevånet Air Show den 19. juni var vi blevet inviteret af Team Tordenjet til sammen med dem at lave en udstilling i en af de store telthangarer. Udstillingens enme var: Flygtningelejre i Skrydstrup efter krigen 1940-45.

Air Show`et havde mellem 120.000 – 150.000 besøgende den dag. Vi følte, at halvdelen besøgte den telthangar, hvor vi udstillede. Der kom i hvert tilfælde mange mennesker forbi.

Arkivernes Dag den 12. november 2016

Arkivernes dag bliver afholdt i november måned. Det er en fast tradition i Sammenslutningen af Lokalarkiver, der består af omkring 250 arkiver landet over, og vi er en af dem.

Årets tema var Sport og Idræt. Med det indhold måtte vi naturligvis være med, Vojens er jo sportens by.

Arkivernes dag blev afholdt lørdag den 12. november. Vi arrangerede en udstilling her i salen. Vi har stillet den op igen i aften, så der er lejlighed til at se eller gense den. Vi havde også den 12. november inviteret Ole Olsen, medlem af Sportens Hall of Fame, Speedway, Peter Porenzen, Dansk landsholdspiller, Baseball og Egon Kahl, Medlem af Dansk ishockeys Hall of Fame, Ishockey til at fortælle noget om deres oplevelser inden for deres sportsgren.

Jeg tror alle, som var her den dag, gik hjem med en god oplevelse.

Lydia og Gerhard Schødt

Ved udgangen af 2016 er 2 af vores meget aktive arkivmedarbejdere på grund af alder stoppet med arbejdet i arkivet, de er henholdsvis 84 og 89 år. Lydia og Gerhard Schødt har været en del af arkivet i mange år og blev æresmedlemmer i 2013. Vi er kede af, at de holder op, men forstår dem godt.

Arkivleder Agnes Svendsen – ændringer i arbejdsopgaver

Arkivleder Agnes Svendsen har bedt om fritagelse for en del af hendes arbejde, og vi har sammen omlagt og videregivet en del arbejdsopgaver til bestyrelsen og arkivmedarbejdere.

Ændringer af arbejdsopgaver i Bestyrelsen

Vi har også foretaget en ændring i forbindelse med arbejdet i bestyrelsen. Tidligere lå både medlemslisten og regnskabet på kassererens private PC. Det er nu ændret, idet vi har indkøbt 2 bærbare PC´er, således at sekretæren har fået en, hvorpå medlemslisten m.m. ligger, og kassereren har fået den anden PC, hvorpå regnskabet ligger.

Underudvalg

Bestyrelsen har oprettet to underudvalg: et til hvervning af nye medlemmer og et til arrangering af forskellige aktiviteter f. eks. foredrag.

I den forbindelse kan jeg meddele, at der er planlagt en aften på Vedsted Landbohjem den 23. marts i år, hvor emnet er tørveproduktion i Abkær Mose.

Lokalhistorisk Samvirke for Haderslev Kommune

I Haderslev Kommune har vi et samarbejde lokalarkiverne i mellem kaldet Samvirket.

Der er nu udarbejdet et sæt vedtægter, som kommunen har godkendt, og der er valgt en ny bestyrelse for Samvirket. Vi håber, at det vil give grundlag for et godt samarbejde til styrkelse af vores lokalarkiver.

Tak

Jeg vi gerne takke bestyrelsen for deres store engagement og interesse, det gør det spændende at være formand.  Jeg vil også gerne sige en stor tak til en aktiv og produktiv skare af arkivmedarbejdere med Agnes Svendsen i spidsen.

Det var min beretning om begivenheder i 2016 samt planerne for 2017

 

 

Bilag 2: Arkivleder Agnes Svendsen  : Årets gang på arkivet i 2016

I 2016 er der registreret 150 afleveringe, dvs. i gennemsnit 3 afleveringer hver uge, nogle kan være et par enkelte billeder, mens andre omfatter flere klapkasser.

Vi har haft 104 besøgende på arkivet og 207 deltagere til foredrag og udstillinger, og der følger afleveringer med mange af besøgene.

Eksempler på afleveringer i 2016:

Mange skoleelevbilleder fra skoler i vort område, og der kan vi se, at disse billeder ofte bliver søgt og kommenteret via arkiv.dk

Materiale om Radio Vojens 1986 – 2005

Arkivalier fra tidligere arkivleder Laurids Lund, bl.a. et kassettebånd med Aage Laust fra 1981 (er blevet digitaliseret)

Arkivalier fra C.C. Nybroe og Aage Gudmund Gram, heri Aage og Anna Grams efterladte breve fra perioden 1914-1920, bl.a. fra tidligere medarbejdere, som var indkaldt i den tyske hær + Aage Grams adresseliste på soldater, til hvem der skulle sendes julepakker.

Radar Bækskovs historie

Landsbyskole-Rapport Maugstrup Skole 1947; af seminarist Frederik Tagesen, 84 sider, (kopi til Simmersted Lokalhistoriske Forening).

Billeder af interiør på Hotel Pauli + et hæfte: Hotel Pauli Historier og opskrifter fra en svunden tid, udgivet 2016.

Billeder af Futterups villa, lige inden entreprenørmaskinerne begynder påå nedrivning i oktober 2015.

Udklip og billeder om Vojens Taxa 1987-1994.

Billeder og malerier af Slukefter Kro fra forskellige tidsperioder har vi affotograferet juni 2016.

I forbindelse med udstillingen til Arkivernes Dag d. 12.11.2016 har vi med stor velvillighed lånt mange scrapbøger, billeder og ting fra lokale sportspersoner; billederne bliver skannet og registreret til glæde for eftertiden.

Efter Hans Iversen Huusmann, som stammer fra Vojens Mølle og var arkitekt på Vojens Kirke, har vi fået afleveret mange gode billeder fra Vojens Mølle o.1900 og Vojens Kirke o. 1924/25.

En regnskabsbog for Hammelev Ungdomsforening 1931-1934.

Og sidst, men ikke mindst en model af skulptur af Helge Holmskov (den der står på banegårdspladsen), og modellen er til daglig anbragt på en hylde i arkivets bibliotek.

Forespørgsler påwww.arkiv.dk

Vi får mange forespørgsler pr. mail, om vi kan hjælpe med oplysninger.

Vi er jo afhængige af de ting, vi har fået afleveret og registreret, så nogle gange kan vi ikke hjælpe, men andre gange lykkes det rigtig godt

Offentliggørelsen i 2015 af www.arkiv.dk , Danmarks største fotoalbum, har betydet, at vi modtager mails med tilføjelser, rettelser, m.m. til vore registreringer.

Vi har registreret tæt ved 18.000 billeder, men vi har flere tusind billeder skannet, som mangler registrering i Arkibas og dermed i arkiv.dk, så arkivmedarbejderne klør på med billedregistreringer.

Hjemmesiderne

Sidevisninger på vores side på arkiv.dk var 80.545 i 2016, en kraftig stigning fra 48.974 i 2015, så flere og flere får øjnene op for mulighederne i arkiv.dk.

Sidevisninger på vojensbilleder.dk var 73.656 i 2016, en stigning fra 61.642 i 2015, så også denne hjemmeside bliver mere og mere kendt og brugt.

Tak

Igen i år en stor tak til alle de frivillige, som trofast kommer og gør en stor indsats i arkivarbejdet hver på sit specielle område.

Registreringsgruppen består p.t. af 21 frivillige medarbejdere, og de har haft 2.834 arbejdstimer på arkivet + 3.705 hjemmearbejdstimer, det svarer til 3,4 fuldtidsstillinger

(2,8 i 2015)

Også en stor tak til Bent Juhl Lund, fordi han fortsat gør en stor indsats for at få vores flagskib, årbogen, klargjort til trykning.

Efterlyser fortsat gode emner

Men som altid efterlyser vi emner til gode artikler, så har du noget liggende eller kender du nogen, der kan have noget af interesse for vores årbog liggende, så kontakt  os.