Vedtægt for Lokalhistorisk Forening for Vojens-området 

Version 22.02.2018 (læs mere)

 1. Navn og hjemsted
 2. Formål
 3. Virke
 4. Medlemskab
 5. Bestyrelse
 6. Regnskab
 7. Revision
 8. Tegning og hæftelse
 9. Kontingent
 10. Ordinær generalforsamling
 11. Ekstraordinær generalforsamling
 12. Forslag
 13. Afstemning og beslutningsdygtighed
 14. Vedtægtsændring
 15. Opløsning 
 • § 1  Navn og hjemsted: 

               Lokalhistorisk Forening for Vojens-området.

               Foreningen har hjemsted i Haderslev kommune.

 • § 2  Formål: 

at drive Lokalhistorisk Arkiv for følgende sognene: Hammelev, Nustrup, Skrydstrup, Vedsted og Vojens

at skabe interesse for og kendskab til den lokale historie                         
at gøre det lokalhistoriske materiale tilgængeligt for lokalhistorikere, slægtsforskere og andre interesserede 

at søge bevaret mest muligt af det lokalhistoriske materiale for eftertiden.     

 • § 3  Virke: 

               Formålet søges opnået ved:

               at afholde medlemsmøder  
               at indsamle, eventuelt indkøbe, lokalhistorisk materiale, der har relation til området     

at varetage/opbevare det historiske materiale på betryggende måde samt foretage en forsvarlig journalisering og registrering af materialet               

gennem udadrettet virksomhed f.eks. udstillinger, foredrag og artikler, at give information om og kendskab til den lokale historie                

at tilskynde til forskning i den lokale historie                

samarbejde med andre lokalhistoriske foreninger, museer, institutioner og lignende              

at der er offentlig adgang til arkivet i en månedlig, bekendtgjort åbningstid 

at brug af samlinger sker under opsyn, således at gældende tilgængelighedsregler og lovgivning overholdes

 • § 4  Medlemskab: 

Som medlem kan optages enhver person, institutioner, foreninger eller lignende. 

Medlemskab giver ret til 1 stemme på foreningens generalforsamling samt eventuel ekstraordinær generalforsamling        

Optagelse regnes fra den dato, første indbetaling af kontingent foreligger.               

Udmeldelse kan ske til enhver tid via brev eller mail til sekretæren.              

Såfremt bestyrelsen skønner, at den ansøgende eller et i forvejen optaget medlem modarbejder foreningen, kan optagelse nægtes/eksklusion foretages.               

Denne afgørelse kan af den afviste, såvel som af ethvert medlem, kræves forelagt til afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling.               

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. 

 • § 5  Bestyrelse:

 Bestyrelsen består af 7 medlemmer:              

 Formand, kasserer og 5 bestyrelsesmedlemmer.               

Alle vælges for en periode af 2 år, genvalg kan finde sted.              

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, resten af bestyrelsen vælges i lige år.               

Formanden vælges direkte af generalforsamlingen. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv.               

Det bør tilstræbes, at de valgte bestyrelsesmedlemmer hver for sig repræsenterer forskellige geografiske områder.               

Alle sager afgøres ved simpelt relativt flertal, (det vil sige flest stemmer)              

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.               

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.              

2 bestyrelsessuppleanter vælges for en periode af 2 år.Den ene suppleant vælges i ulige år, den anden vælges i lige år.               

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver efter foreningens formål.               

En af bestyrelsen udpeget arkivleder drager omsorg for, at alt historisk materiale behandles i overensstemmelse med arkivloven samt SLA´s minimumskrav til arkivdrift.

 • § 6  Regnskab: 

                Regnskabs-og foreningsåret følger kalenderåret. 
                Kassereren fører foreningens regnskab og er ansvarlig for foreningens kassebeholdning. 

 • §7  Revision:

               Revision af regnskabet skal foretages af 2 revisorer, der vælges blandt foreningens

               medlemmer for en periode af 2 år.               

Den ene revisor vælges i ulige år, den anden vælges i lige år.               

Revisorerne har pligt til at revidere regnskabet inden fremlæggelse til generalforsamlingen.              

 Der vælges 1 revisorsuppleant for en periode af 1 år. 

 • § 8  Tegning / hæftelse:   

               Foreningen tegnes af formanden eller i dennes fravær kassereren og et 

              bestyrelsesmedlem. 

              Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser. 

 • § 9  Kontingent: 

               Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen og skal betales ved

               påkrav. 

               Kontingentrestance medfører eksklusion fra foreningen efter bestyrelsens beslutning. 

               Æresmedlemmer er kontingentfri. 

 • § 10 Ordinær Generalforsamling:  

               Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned. 

               Indkaldelsen skal ske ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside og i ugepressen

               senest 21 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

               Dagsorden samt eventuelt forslag til vedtægtsændringer skal senest 14 dage før

               generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside

               Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:  
                  1. Valg af dirigent (som ikke må være medlem af bestyrelsen) 
                  2. Formandens beretning, herunder foreningens virke i det forløbne år samt planlagte

                                                                                         aktiviteter fremover
                  3. Arkivlederens beretning, herunder årets gang i arkivet. 
                  4. Kassererens beretning. herunder godkendelse af foreningens reviderede regnskab  
                  5. Behandling af indkomne forslag       
                  6. Fastsættelse af kontingent           
                  7. Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter, revisor og revisor suppleant.
                  8. Eventuelt 

 • § 11 Ekstraordinær Generalforsamling:

               Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning

               eller

               senest 21 dage efter, at mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt, og med

               præciseret angivelse af årsag og emne, har anmodet formanden herom 

               eller 

               når en generalforsamling har vedtaget dette.               

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske på foreningens hjemmeside og i ugepressen med 14 dages varsel og indeholde en udførlig dagsorden. 

     

 • § 12 Forslag: 

               Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være formanden

               skriftligt i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. 

 • § 13 Afstemning og beslutningsdygtighed:
                 Personvalg vælges med simpelt relativt flertal, (det vil sige flest stemmer). 
                 Medlemmer, der ikke deltager i en generalforsamling, kan vælges, hvis de skriftligt har

givet formanden tilsagn herom.               

Afstemning skal foretages skriftligt, hvis et medlem forlanger det.               

Afstemning pr. fuldmagt er ikke tilladt på generalforsamlingen.               

Stemmeret har kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance.               

Afstemninger foretages med simpelt relativt flertal, medmindre andet følger af

nærværende vedtægt.                 

Emner, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke gøres til genstand for afstemning. 

 • § 14 Vedtægtsændring:

               Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling med

               mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. 

 • § 15 Opløsning: 

               Foreningen kan opløses, såfremt mindst ¾ af de afgivne gyldige stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, afgives for opløsning.               

Ved opløsning skal foreningens midler, herunder inventar og lokalhistorisk materiale vederlagsfrit overgå til andre offentlige eller private foreninger, institutioner eller lignende, efter nærmere aftale med Haderslev Byråd samt bestyrelserne for Lokalhistorisk Forening for Vojens-området og LASS ( Lokalhistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland), så dets forbliven i offentlig eje og dets offentlige tilgængelighed er garanteret. 


      Således vedtaget på den første generalforsamling den 22. februar 1985

      Således ændret på generalforsamlingen den 20. februar 1990

      Således ændret på generalforsamlingen den 24. februar 1998

      Således ændret på generalforsamlingen den 23. februar 2006

      Således ændret på generalforsamlingen den 22. februar 2007

      Således ændret på generalforsamlingen den 25. februar 2016

      Således ændret på generalforsamlingen den 22. februar 2018

                                                                            Vojens, den 22. februar 2018